Inleiding en doel

Om een goed bewind te kunnen voeren verzamelen wij gegevens. Wij noemen deze gegevens persoonsgegevens. Als u onder bewind staat dan mogen wij deze gegevens verzamelen op basis van de beschikking van de rechtbank. Als u onder budgetbeheer staat of u ontvangt budgetcoaching dan verzamelen wij deze gegevens op basis van de overeenkomst die u met Waalstad Bewindvoering bent aangegaan.

Onze verplichtingen

Waalstad Bewindvoering hecht veel waarde aan uw privacy. Als verwerker van uw gegevens zijn wij verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy. Daarom slaan wij uw informatie op in een beveiligd systeem. Ook heeft Waalstad Bewindvoering samen met andere verwerkers maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen inbreuken van buitenaf. Alle medewerkers binnen Waalstad Bewindvoering zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie alleen verzamelen, raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefen van onze taak. Op deze wijze stellen wij zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en worden gebruikt voor het doel waarvoor wij uw gegevens verzamelen.

Uw rechten

Als uw gegevens door Waalstad Bewindvoering worden verwerkt, dan heeft u het recht deze informatie op te vragen, in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn. Wij zien er zorgvuldig op toe dat de privacy van anderen niet wordt geschaad wanneer u van uw rechten gebruik wilt maken.

Soorten gegevens 

Uw bewindvoerder heeft de volgende gegevens nodig om zijn taak uit te voeren:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummers en emailadres
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Financiële gegevens zoals gegevens over uw inkomsten, uitgaven en bankrekeningnummers
  • Gegevens over uw persoonlijke situatie

Onze website maakt gebruik van Cookies. Om te lezen wat Cookies zijn en hoe wij deze gebruiken verwijzen wij u naar onze Cookiereglement.

Met wie delen wij uw gegevens?

Als bewindvoerder vertegenwoordigen wij de onderbewindgestelde in en buiten rechte. Bij budgetbeheer nemen wij dezelfde rol op ons. Dit betekent dat wij namens u voorzieningen aanvragen, zoals bijzondere bijstand of een voedselpakket. Ook verzorgen wij onder andere uw Belastingaangifte. Als schuldeisers informatie opvragen dan dienen wij namens u op te treden. Hiervoor is het nodig om gegevens uit te wisselen.

Wij brengen instanties, werkgevers en schuldeisers op de hoogte van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering is uitgesproken.

Indien u onder bewind staat dienen wij jaarlijks een rekening en verantwoording op te stellen aan de rechtbank. In deze rekening en verantwoording verstrekken wij informatie over uw financiën en het verloop van het bewind aan de rechtbank.

Bewaren van gegevens 

De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in een cliëntendossier. De correspondentie per mail wordt opgeslagen in een beveiligde mail map. Dit dossier en de mail map worden bewaard zolang het bewind loopt. Na beëindiging van het bewind wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt. Na beëindiging van het bewind worden uw gegevens voor 7 jaar bewaard. Na deze periode worden uw gegevens vernietigd.

Vragen? 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Waalstad Bewindvoering
Postbus 200
5430 AE Cuijk
Nederland
Site: https://waalstadbewindvoering.nl
E-mail: info@waalstadbewindvoering.nl
Telefoonnummer: 06-14222042